Aprovació definitiva del Pressupost General de l'exercici del 2019
Informe d'Intervenció: Avalucació del compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària
Aprovació definitiva del Pressupost General de l'exercici del 2019 Aprovació del Pla Economicofinancer de la EMD d'Espui
Plan Económico-Financiero 2019/2020